ПРВИ РАЗРЕД

Лакши ритмичко мелодијски диктат у Це дуру (2/4 мјера, 8 тактова).

Mелодика: мелодијски примјери у Це дуру, Еф дуру и Ге дуру ( у обиму од h  до д2).

Ритам: ритмичко читање  у виолинском и бас кључу уз тактирање (врсте такта: 2/4, 3/4 и 4/4 ; ритмичке фигуре:  подјела  јединице на два са паузама, синкопа, пунктирана фигура, обрнуто пунктирана фигура).

Теорија музике: основни појмови о музици, линијски систем, мјера, кључеви, паузе, такт, репетиција, тонски систем, темпо, динамика.

ДРУГИ РАЗРЕД

Писмени ритмичко мелодијски диктат у Це дуру (2/4 мјера, 8 тактова).

Мелодика: дурски и молски примјери у тоналитетима до 1 предзнака (љествице, каденце и штимови).

Ритам: мануелна репродукција и ритмичко читање примјера у четвртини и осмини јединици бројања (ритмичке фигуре: четвородијелна подјела јединице бројања, пунктирана фигура и обрнуто пунктирана фигура на јединици бројања,  6/8 мјера – мануелна репродукција).

Теорија музике: интервали по величини и обртаји, дурске и молске љествице по  квинтном и квартном кругу, тонски систем.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Ритмичко мелодијски диктат у а молу (2/4 или 3/4 мјера, 8 тактова)

Мелодика: дурски и молски примјери у тоналитетима до 2 предзнака (љествице, каденце, штимови и опажање тонова).

Ритам: мануелна репродукција и ритмичко читање примјера у четвртини, осмини, половини јединици бројања (увођење триоле и синкопе на јединици бројања) и лакши примјери у 6/8.

Теорија музике: тонски систем, љествице,  интервали по величини, врсти и сазвучју  са обртајима, трозвуци главних ступњева у дуру и молу.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Ритмичко мелодијски диктат у молу (тоналитети до 2 предзнака, 8 тактова, четвртина јединица бројања).

Мелодика: дурски и молски примјери у тоналитетима до 3 предзнака (љествице, каденце, штимови и опажање тонова).

Ритам: мануелна репродукција и ритмичко читање у оквиру пређеног градива трећег разреда ( двоструко пунктирана и обрнуто двоструко пунктирана фигура на двије ритмичке јединице, мала триола, 6/8  са простом диобом тродијела из четвртог разреда).

Теорија музике: градиво трећег разреда, све врсте квинтакорда са обртајима, артикулација и орнаменти

ПЕТИ РАЗРЕД

Ритмичко мелодијски диктат у молу (тоналитети до 3 предзнака,  3/4 такт, 8 тактова)

Мелодика: дурски и молски примјери у тоналитетима до 4 предзнака, примјери са мутацијом ( C-c, D-d, G-g, A-a).

Ритам:  мануелна репродукција и ритмичко читање у оквиру пређеног градива четвртог разреда у половини, четвртини и осмини јединици бројања (мала триола и мала синкопа), 6/8  и 9/8 мјера (сложенија подјела тродијела са луковима и паузама, сичилијана и тирана), народни ритам у 5/8 и 7/8 .

Теорија музике: градиво четвртог разреда, све врсте септакорда са обртајима, сродност тоналитета, многостраност квинтакорда.

ШЕСТИ РАЗРЕД

Ритмичко мелодијски диктат у дуру или молу (тоналитети до 3 предзнака,  3/4 такт, 8 тактова).

Мелодика: дурски и молски примјери у тоналитетима до 5 предзнака (хроматске скретнице и пролазнице, алтерације, мутација и дијатонска модулација).

Ритам: мануелна репродукција и ритмичко читање примјера у свим јединицама  бројања уз примјену промјене кључа (квинтола,секстола септола), дуола и квартола у 6/8 мјери, народни ритмови у 7/8, 8/8, 9/8.

Download (DOCX, 17KB)