Takmičenje muzičkih škola “Vlado Milošević” Banjaluka
PRAVILNIK TAKMIČENJA

Član 1.
Takmičenje je javna muzičko-pedagoška manifestacija u kojoj učestvuju redovni i vanredni učenici osnovnih i srednjih škola Republike Srpske. Na osnovu odluke organizacionog odbora na takmičenju, kao gosti, mogu nastupiti i učenici drugih muzičkih škola.
Član 2.
Takmičenje se odvija po Pravilniku i Propozicijama takmičenja. Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije takmičenja, a Propozicijama- programi takmičarskih disciplina i kategorija takmičara.
Član 3.
Takmičenje najboljih učenika muzičkih škola Republike Srpske se organizuje kao trajna manifestacija u okviru sistema muzičkog školovanja. Svrha takmičenja je: Otkrivanje izuzetno nadarenih učenika i njihovo praćenje kroz koncertnu aktivnost;
Pomoć nagrađenim učenicima pri njihovom daljem školovanju i afirmaciji;
Razmjena pedagoških iskustava u vaspitanju budućih izvođača reproduktivaca;
Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima.
Član 4.
Takmičenje se održava svake godine, a po takmičarskim disciplinama bienalno:
PRVI CIKLIS- sadrži ove discipline: solfeđo, klavir, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, horna, truba, trombon, tuba, solo-pevanje, kamerni ansambli, orkestar, harmonija i muzički oblici.
DRUGI CIKLUS – sadrži ove discipline: solfeđo, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, harfa, mala keltska harfa, tambura, mandolina, harmonika, udaraljke, klavirski duo, kamerni duo, hor, harmonija i muzički oblici.
Član 5.
Organizacioni odbor čine predstavnici škole-domaćina takmičenja
koji organizuju i prate tok takmičenja.
Član 6.
Prijave učenika podnose se do termina koje odredi domaćin takmičenja.
Obrazac prijave sadrži:
* ime i prezime takmičara (naziv ansambla);
* ime škole i razred;
* kategoriju za koju se učenik prijavljuje;
* program i njegovo trajanje.
Uz prijavu takmičar je dužan da podnese:
* izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i
* dokaz o uplati kotizacije
Uz prijavu za horove i orkestre, škole su dužne dostaviti spisak učenika sa navedenom godinom rođenja i razredom u koji su upisani.
Prijavu takmičara, uz provjeru potrebne dokumentacije, pečatom ovjerava i dostavlja škola koju učenik predstavlja.
Član 7.
U solističkim disciplinama učenici se takmiče u kategorijama prema godinama starosti.
Ukoliko kategorija obuhvata učenike osnovne i srednje škole (za discipline klavir, violina, violončelo, kontrabas, harmonika, gitara, solo pjevanje, tambura, mandolina) kategorija se dijeli na dvije potkategorije:
*Za učenike osnovne škole;
*Za učenike srednje škole.
Udisciplinama: flauta, oboa, klarinet, fagot, truba, trombon, saksofon, horna, i tuba učenik srednje škole ne može se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već mora nastupiti u sljedećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja. U disciplinama: harfa, udaraljke, kamerni ansambli, orkestar i hor učesnici se takmiče u kategorijama prema stupnju školovanja.
Član 8.
Takmičenje je javno. U solističkim disciplinama, u svim kategorijama, program se izvodi napamet u cijelosti, osim u kategoriji duvačkih instrumenata i udaraljki gde je to u propozicijama. Na takmičenju se ne mogu koristiti zvučna pomagala ni u jednoj takmičarskoj disciplini, osim kod originalnih kompozicija i bas harmonike u orkestru harmonika.
Član 9.
Broj kategorija i starost učesnika za svaku disciplinu:
pretkategorija 9 godina i mlađi
kategorija 11 godina i mlađi
kategorija 13 godina i mlađi
kategorija 15 godina i mlađi
kategorija 17 godina i mlađi
KLAVIR-VIOLONA-VIOLONČELO
I
II
III
IV
Član 10.
Članovi žirija biraju se iz redaova istaknutih muzičkih pedagoga i repoduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara.
U sastav žirija ne mogu biti birani pedagozi bez visoke školske spreme.
Član 11.
Propozicije takmičenja kao i trajanje programa za svaku kategoriju, predlaže stručna komisija.
Član 12.
Po zavrčetku takmičenja, na završnom, svečanom koncertu uručuju se specijalne i prve nagrade, dok se ostale diplome uručuju grupno, predstavnicima škola.
Član 13.
Diploma takmičenja sadrži sledeće podatke:
* Ime i prezime takmičara;
* Podatke o disciplini, kategoriji i nagradi;
* Naziv škole, ime profesora u čijoj je učenik klasi;
* Potpis i pečat direktora RPZ;
* Potpis i pečat direktora škole domaćina takmičenja.

PRAVILNIK O RADU ŽIRIJA

Član 1.
Sastav, broj i raspored po kategorijama članova žirija bira, na prijedlog škola učesnika, domaćin takmičenja.
Član 2.
Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara. U sastav žirija ne mogu biti birani pedagozi bez visoke školske spreme.
Član 3.
Žiri je sastavljen od 3-7 članova i jednog zamjenika člana žirija za svaku takmičarsku disciplinu.Predsjednika žirija i njegovog zamjenika bira organizacioni odbor.
Član 4.
Organizacioni odbor može donijeti odluku o sažimanju žirija po disciplinama i kategorijama.
Član 5.
Predsjednik žirija je dužan:
* Da prati da li se ocjenjivanje svakog člana žirija obavlja prema Pravilniku o radu žirija i da na vrijeme interveniše u slučajevima odstupanja, odnosno uočavanja nepravilnosti;
* Da po završetku kategorije Takmičenja daje Organizcionom odboru takmičenja prijedlog učesnika programa na završnom koncertu.
Član 6.
Članovi žirija su dužni:
* Da ocjenjuju učesnike i ansamble u skladu sa Pravilnikom o radu žirija;
* Da svoje ocjene unose u propisani obrazac;
* Da učestvuju u radu žirija u toku cijelog Takmičenja, da prisustvuju sjednicama žirija, kao i Okruglom stolu po završetku svake kategorije;
* Da potpisuju zapisnike sa sjednice, kao i zbirne bodovne liste;
* Da preko predsjednika žirija intervenišu u slučajevima uočavanja
nepravilnosti u radu i odstupanja od Pravilnika o radu žirija.
Član 7.
Član žirija ne ocjenjuje kandidata sa kojim je u srodstvu, kandidata kome je nastavnik, kao i kandidate iz škole koju predstavlja. Umjesto člana žirija ocjenjuje zamenik člana žirija.
Član 8.
Sekretar žirija je dužan:
* Da pregleda prijave takmičara i utvrdi usaglašenost sa Propozicijama i Pravilnikom Republičkog takmičenja;
* Da nepotpune i nepravilno popunjene prijave vrati direktoru škole takmičara na ispravku ili dopunu;
* Da sazove članove žirija 30 minuta prije početka kategorije;
* da upozna članove žirija sa pravilnikom takmičenja, Propozicijama i pravilnikom o radu;
* Da prisustvuje sjednicama žirija tokom cijelog takmičenja;
* Da vodi zapisnik na sjednicama žirija;
* Da na osnovu bodovnih lista izračunava srednju, konačnu ocjenu za takmičara.
Srednja ocjena se zaokružuje na dve decimalne vrijednosti. U graničnim slučajevima, kada bi se zaokruživanjem prešla donja granica za osvajanje nagrade, takmičaru se dodjeljuje nagrada nižeg ranga (npr: 94,99 je broj bodova za drugu , a ne za prvu nagradu)
* Da izvrši korekciju bodova, (najmanjeg i najvećeg izraženog boda), na 3 boda do prvog sledećeg, (npr: 80 (83);86;87;87;(90) 96 (dva isto izražena broja se ne koriguju, npr: 80,80,90,91 92);
* Da u dogovoru sa predsjednikom žirija nadgleda i rukovodi nastupima kandidata;
* Da najavljuje nastupe kandidata i daje znak za početak nastupa;
* Da prikupi popunjene bodovne liste od članova žirija, po završetku cijele kategorije;
* Da ukoliko uoči bilo kakve nepravilnosti u radu žirija ili tehničke prirode, upozna predstavnika žirija i organizacioni odbor, i nakon toga, po potrebi, prekine takmičenje;
* Da po završetku takmičarske kategorije preda organizacionom odboru sve zapisnike, pojedinačne i zbirne bodovne liste potpisane od svih članova žirija.Ova dokumentacija se čuva trajno.
Član 9.
Zapisnik sa sjednice žirija vodi sekretar i u njega unosi značajne podatke i odluke koje žiri donose. Predsjednik žirija i sekretar potpisuju zapisnik pošto ga pregledaju i ostali članovi žirija.
Član 10.
Obrasci koji se vode o nastupu takmičara jedne kategorije ili potkategorije sadrže: * Ime i prezime takmičara ili naziv ansambla;
* Disciplinu i kategoriju u kojoj se takmiči;
* Mjesto za ocjenu, koju daje član žirija, iskazanu brojčano;
* Mjesto za moguće napomene;
* Mjesto za potpis člana žirija.
Napomena: obrazac dobijaju svi članovi žirija.
ZBIRNIOBRAZAC- Zajednička bodovna lista sadrži:
* Disciplonu, kategoriju – potkategoriju;
* Datum održavanja takmičenja;
* Redni broj, ime i prezime kandidata;
* Ime i prezime svakog člana žirija;
* Rubrike u koje se unosi broj bodova svakog člana žirija, pojedinačno;
* Rubriku u koju se unosi prosječan broj bodova;
* Rubriku ukoju se unosi da li je takmičar osvojio nagradu;
* Mjesto za potpis svih članova žirija i sekretare žirija
* Mjesto za ovjeru organizacionog odbora da je primio zbirni obrazac;
* Datum.
Raspored na kome se objavljuju konačni rezultati po održanom takmičenju sadrži:
* Ime i prezime kandidata po redoslijedu nastupa;
* Iskazane bodove svih članova žirija;
* Prosječan broj bodova;
* Osvojenu nagradu;
* Mjesto za potpis predsjednika žirija.
Član 11.
Članovi žirija ocjenjuju takmičare bodovima od 0 do 100. Individualnu bodovnu listu član žirija predaje odmah po završetku kategorije. Bodovi se upisuju bez konsultacije sa ostalim članovima žirija. Rangiranje vrši sekretar, izračunavanjem srednje ocjene svakog takmičara.
Član 12.
Takmičara koji prekorači dozvoljenu minutažu, žiri po pravilu prekida i ocjenjuje takmičara na osnovu izvedenog programa do momenta prekida, ukoliko je izvedena obavezna kompozicija i dio slobodnog programa. Žiri može, po sopstvenoj procjeni, ukoliko nema jasan stav o nivou izvođenja prograam, dopustiti izvođenje programa preko određene minutaže. Za premijerno izvođenje, ili izvođenje nekatalogizirane kompozicije neophodno je uz prijavu dostaviti i notni materijal takvog djela.
Član 13.
Takmičar može izvršiti izmjenu jedne od najavljenih kompozicija ako je izmjena prijavljena prije početka takmičenja u kategoriji u kojoj takmičar nastupa i ako su članovi žirija saglasni sa promjenom. Ovaj stav se ne odnosi na predkategoriju gde su izmjene programa dozvoljene.
Član 14.
Plasman takmičara određuje se sabiranjem bodova sa bodovnih lista članova žirija i deljenjem dobijenog zbira brojem članova žirija koji su izvršili ocjenjivanje.
Član 15.
Takmičari se rangiraju prema osvojenom broju bodova.
* Specijalna nagrada se dodeljuje takmičaru koji osvoji 100 bodova.
* Prva nagrada se može dodijeliti ako takmičar osvoji najmanje 95 bodova.
* Druga nagrada se može dodijeliti ako takmičar osvoji najmanje 85 bodova.
* Treća nagrada se može dodijeliti ako takmičar osvoji najmanje 75 bodova.
* Pohvala se može dodijeliti ako takmičar osvoji najmanje 70 bodova.
Član 16.
U slučaju da više takmičara-solista ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru, a za klavirski duo, duo, kamerni ansambl, hor i orkestar konačnu odluku o plasmanu donosi žiri.
Član 17.
Odluka žirija je neopoziva.