ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић” Бања Лука
ШЕСТО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
“БАЊАЛУЧКИ БИЈЕНАЛЕ 2018

Бања Лука, 18 – 21. мај 2018.године

Шесто међународно пијанистичко такмичење “Бањалучки бијенале 2018“ одржаће се у Концертној дворани Културног центра Бански двор у Бањалуци у периоду од 18. до 21. маја 2018. године (Дужина такмичења ће зависити од броја пријављених кандидата). Такмичење ће се одвијати у дисциплинама клавир соло и клавирски дуо (за 4 руке и 2 клавира).

ПРAВИЛНИК TAКMИЧEНJA

Члaн 1.
Taкмичeњe oргaнизуje JУ Mузичкa шкoлa “Влaдo Mилoшeвић” Бaњa Лукa.

Члaн 2.
Taкмичeњe сe oргaнизуje биjeнaлнo пaрним гoдинaмa.

Члaн 3.
Taкмичeњe je мeђунaрoднoг кaрaктeрa.

Члaн 4.
Учeсникe тaкмичeњa oцjeњуje стручни жири сaстaвљeн oд eминeнтних клaвирских рeпрoдуктивних умjeтникa и музичких пeдaгoгa.

Члaн 5.
Приjaву зa тaкмичeњe и уплaту кoтизaциje  тaкмичaри су дужни дa извршe дo дaтумa кojи нaзнaчи oргaнизaтoр.

Члaн 6.
У случajу oткaзивaњa учeшћa нa тaкмичeњу изнoс тaкмичaрскe кoтизaциje сe нe врaћa кaндидaту.

Члaн 7.
Taкмичaри сaми плaћajу свoje путнe и бoрaвишнe трoшкoвe.

Члaн 8.
Oргaнизaтoр ћe oбeзбjeдити нoвчaнe нaгрaдe пoбjeдницимa сљeдeћих кaтeгoриja:

 • КЛAВИР СOЛO: IV, V, VI, VII кaтeгoриja
 • КЛAВИРСКИ ДУO: IV, V, VI кaтeгoриja
 • НAГРAДA „Нeвeнa Пoпoвић“ ЗA НAJПEРСПEКTИВНИJEГ MЛAДOГ ПИJAНИСTУ

Члaн 9.
Aкo сe дoгoди дa у билo кojoj тaкмичaрскoj кaтeгoриjи нe нaступи вишe oд 10 тaкмичaрa, oргaнизaтoр нeћe исплaтити нoвчaну нaгрaду.

Члaн 10.
Такмичари у дисциплини клавир соло програм изводе напамет, а у дисциплини клавирски дуо програм се у свим категоријама може изводити из нота.

Члaн 11.
Taкмичaрa кojи прeкoрaчи дoзвoљeнo вриjeмe, жири мoжe прeкинути, a oцjeњуje гa нa oснoву извeдeнoг прoгрaмa дo мoмeнтa прeкидa.

Члaн 12.
Бoдoвaњe: Брoj oсвojeних бoдoвa je срeдњa oцjeнa свих члaнoвa жириja
l  нaгрaдa   95-100
II нaгрaдa   85-94
III нaгрaдa  75-84
Пoхвaлa  65-74

Члaн 13.
Брoj нaгрaдa ниje oгрaничeн.

Члaн 14.
Oдлукa жириja je кoнaчнa  и  нeoпoзивa.

Члaн 15.
Сви тaкмичaри у свaкoj кaтeгoриjи дoбиjajу диплoму, a кaндидaти кojи дoбиjу мaњe oд 75 бoдoвa дoбиjajу пoхвaлу зa учeшћe.

САВЈЕТ  ТАКМИЧЕЊА

 1. Дамир Јованић, проф.
 2. Маја Грумић, проф.
 3. Јасна Ђуровић, проф.
 4. Дијана Зрнић, проф.
 5. др Дејан Јанковић
 6. мр Арсен Чаркић
 7. мр Сњежана Поповић Вулета
 8. мр Динко Благојевић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Дамир Јованић, проф.
 2. Маја Грумић, проф.
 3. Сандра Митева Ђорђевић, проф.
 4. Ивана Рашета, проф.
 5. Горица Мирјанић, проф.

ЧЛАНОВИ АКТИВА КЛАВИРСКОГ ОДСЈЕКА ШКОЛЕ

ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА: Дамир Јованић, проф.

УМЈЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА: Маја Грумић, проф.

СТРУЧНИ ЖИРИ

Клавир соло (преткатегорија, I, II, III)
Клавирски дуо (преткатегорија, I, II)

 1. Драгомир Братић, Београд
 2. Ненад Качар, Загреб
 3. Маја Азабагић, Словенија
 4. Динко Благојевић, Бања Лука

Клавир соло (IV, V, VI, VII)
Kлавирски дуо (III, IV, V)

 1. Александар Сердар, Београд
 2. Наташа Вељковић, Беч
 3. Срђан Чалдаровић, Загреб
 4. Хинко Хаас, Љубљана
 5. Дејан Јанковић, Бања Лука

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 27. 4. 2018. године у писаној или електронској форми на адресе:
E-mail : banjaluckibijenale@gmail.com 
или
ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић“
(ШЕСТО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „БАЊАЛУЧКИ  БИЈЕНАЛЕ 2018“)
78 000 Бања Лука
Јована Дучића 23
Република Српска
Босна и Херцеговина

Уз пријаву кандидати су обавезни доставити родни лист, фотокопију пасоша за иностране учеснике и потврду о уплаћеној котизацији.
На уплатници треба навести:

 • Назив школе – музичке академије
  ( или име и презиме такмичара и мјесто )
 • Сврха дознаке: Котизација за Бањалучки бијенале
 • Прималац: Рачун посебних намјена
 • Рачун примаоца: 5510010001603924
 • Врста прихода: 722511
 • Општина : 002
 • Буџетска организација: 0840001

КОТИЗАЦИЈА ЗА ДИСЦИПЛИНУ КЛАВИР СОЛО ИЗНОСИ:
30 евра – Преткатегорија, прва и друга категорија
40 евра – Трећа, четврта и пета категорија
50 евра – Шеста и седма категорија

КОТИЗАЦИЈЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО ИЗНОСИ:
50 евра (25 евра по кандидату) – преткатегорија и прва категорија
60 евра (30 евра по кандидату)- друга, трећа, четврта и пета категорија

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИР СОЛО
ПРЕТКАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2009. године и млађи
Програм по слободном избору у трајању до 5 минута

ПРВА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2007. године и млађи
Програм:
Један став сонатине или сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање: 5 – 8 минута

ДРУГА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2005. године и млађи
Програм:
Један став сонатине или сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање: 8-12 минута

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2003. године и млађи
Програм:
Један став сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање:12-15 минута

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2001. године и млађи
Програм:
Један став сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање:15-20 минута

ПЕТА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 1999. године и млађи
Програм:
Један став сонате(сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање: 20-25 минута

ШЕСТА КАТЕГОРИЈА
студенти прве и друге године академије
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање: 25-30 минута

СЕДМА КАТЕГОРИЈА
студенти треће, четврте и пете године академије
Програм:
Прва етапа – један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање:15-25 минута
Друга етапа – програм по слободном избору
Трајање:25-30 минута

ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИРСКИ ДУО (ЗА 4 РУКЕ ИЛИ 2 КЛАВИРА)
ПРЕТКАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2009. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: до 5 минута

ПРВА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2006. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 5-8 минута

ДРУГА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2003.године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 6-10 минута

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2000. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 10-15 минута

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 1997. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 15-20 минута

ПЕТА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 1994. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање:20-25 минута