PRAVILNIK REPUBLIČKOG TAKMIČENJA

MUZIČKIH ŠKOLA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Takmičenje je javna muzičko-pedagoška manifestacija u kojoj učestvuju redovni i vanredni učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola Republike Srpske. Na osnovu odluke organizacionog odbora na takmičenju, kao gosti, mogu nastupiti i učenici drugih muzičkih škola iz BiH.

Član 2.

Takmičenje se odvija po Pravilniku i Propozicijama takmičenja. Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije takmičenja, a Propozicijama- programi takmičarskih disciplina i kategorija takmičara.

Član 3.

Takmičenje najboljih učenika muzičkih škola Republike Srpske organizuje se kao trajna manifestacija u okviru sistema muzičkog školovanja. Svrha takmičenja je:

– Otkrivanje izuzetno nadarenih učenika i njihovo praćenje kroz koncertnu aktivnost;

– Pomoć nagrađenim učenicima pri njihovom daljem školovanju i afirmaciji;

– Razmjena pedagoških iskustava u vaspitanju budućih izvođača reproduktivaca;

– Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima.

Član 4.

Takmičenje se održava svake godine, a po takmičarskim disciplinama bijenalno:

PRVI CIKLUS- sadrži ove discipline: klavir, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, horna, truba, trombon, tuba, solo-pjevanje, kamerna muzika, orkestar, solfeđo, harmonija i muzički oblici.

DRUGI CIKLUS – sadrži ove discipline: violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, harfa, mala keltska harfa, tambura, mandolina, harmonika, udaraljke, klavirski duo, kamerna muzika, hor, solfeđo, harmonija i muzički oblici.

Član 5.

Umjetnički savjet takmičenja čine direktori muzičkih škola kojima je osnivač Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi RS.

Umjetnički savjet usvaja pravilnik i propozicije takmičenja, te donosi odluke o mjestu održavanja.

Član 6.

Organizacioni odbor čine predstavnici škole-domaćina takmičenja koji organizuju i prate tok takmičenja.

Član 7.

Prijave učenika podnose se do termina koje odredi domaćin takmičenja.

Obrazac prijave sadrži:

– ime i prezime takmičara (naziv ansambla);

– ime škole i razred;

– kategoriju za koju se učenik prijavljuje;

– program i njegovo trajanje.

Uz prijavu takmičar je dužan da podnese:

izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i

 dokaz o uplati kotizacije.

Uz prijavu za horove i orkestre, škole su dužne dostaviti spisak učenika sa navedenom godinom rođenja i razredom u koji su upisani.

Prijavu takmičara, uz provjeru potrebne dokumentacije, pečatom ovjerava i dostavlja škola koju učenik predstavlja.

Član 8.

U solističkim disciplinama učenici se takmiče u kategorijama prema godinama starosti. Ukoliko kategorija obuhvata učenike osnovne i srednje škole (za discipline klavir, violina, violončelo, kontrabas, harmonika, gitara, solo pevanje, tambura, mandolina) kategorija se dijeli na dvije potkategorije:

-Za učenike osnovne škole;

-Za učenike srednje škole.

U disciplinama: flauta, oboa, klarinet, fagot, truba, trombon, saksofon, horna, i tuba učenik srednje škole ne može se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već mora nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja. U disciplinama: kamerni ansambli, orkestar i hor učesnici se takmiče u kategorijama prema stupnju školovanja.

Član 9.

Takmičenje je javno. U solističkim disciplinama, u svim kategorijama, program se izvodi napamet u cjelosti, osim u kategoriji duvačkih instrumenata kako je navedeno u propozicijama. Na takmičenju se ne mogu koristiti zvučna pomagala ni u jednoj takmičarskoj disciplini, osim kod originalnih kompozicija i bas harmonike u orkestru harmonika.

Član 10.

Broj kategorija i starost učesnika za svaku disciplinu:

pretkategorija 9 godina i mlađi

I kategorija 11 godina i mlađi

II kategorija 13 godina i mlađi

III kategorija 15 godina i mlađi

IV kategorija 17 godina i mlađi

Član 11.

Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga i reproduktivnih umjetnika, dirigenata i kamernih muzičara.

Član 12.

Propozicije takmičenja su u skladu sa sličnim takmičenjima u okruženju.

Član 13.

Po završetku takmičenja, na kraju završnog, svečanog koncerta  uručuju se nagrade pobjednicima kategorije, dok se ostale diplome uručuju grupno, predstavnicima škola.

Član 14.

Diploma takmičenja sadrži sljedeće podatke:

-Ime i prezime takmičara;

-Podatke o disciplini, kategoriji i nagradi;

-Naziv škole, ime profesora u čijoj je učenik klasi;

-Potpis i pečat direktora RPZ;

-Potpis i pečat direktora škole domaćina takmičenja.