ДИСЦИПЛИНА: СОЛО ПЈЕВАЊЕ
КАТЕГОРИЈА: ПРЕТКАТЕГОРИЈА

ДИСЦИПЛИНА: СОЛО ПЈЕВАЊЕ
КАТЕГОРИЈА: ПРВА КАТЕГОРИЈА

ДИСЦИПЛИНА: СОЛО ПЈЕВАЊЕ
КАТЕГОРИЈА: ДРУГА КАТЕГОРИЈА

ДИСЦИПЛИНА: СОЛО ПЈЕВАЊЕ
КАТЕГОРИЈА: ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА

ДИСЦИПЛИНА: СОЛО ПЈЕВАЊЕ
КАТЕГОРИЈА: ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА