ДИСЦИПЛИНА: ДУВАЧИ – Труба, Тромбон, Хорна
КАТЕГОРИЈА: ПРЕТКАТЕГОРИЈА

ДИСЦИПЛИНА: ДУВАЧИ – Труба, Тромбон, Хорна
КАТЕГОРИЈА: ПРВА КАТЕГОРИЈА

ДИСЦИПЛИНА: ДУВАЧИ – Труба, Тромбон, Хорна
КАТЕГОРИЈА: ДРУГА КАТЕГОРИЈА