Републичко такмичење

Почетна/

Правилник

Правилник

ПРАВИЛНИК РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА

МУЗИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој учествују редовни и ванредни ученици основних и средњих музичких школа Републике Српске. На основу одлуке организационог одбора на такмичењу, као гости, могу наступити и ученици других музичких школа из БиХ.

Члан 2.
Такмичење се одвија по Правилнику и Пропозицијама такмичења. Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, а Пропозицијама- програми такмичарских дисциплина и категорија такмичара.

Члан 3.
Такмичење најбољих ученика музичких школа Републике Српске организује се као трајна манифестација у оквиру система музичког школовања. Сврха такмичења је:
– Откривање изузетно надарених ученика и њихово праћење кроз концертну активност;
– Помоћ награђеним ученицима при њиховом даљем школовању и афирмацији;
– Размјена педагошких искустава у васпитању будућих извођача репродуктиваца;
– Афирмација педагога са изузетним резултатима.

Члан 4.
Такмичење се одржава сваке године, у свим такмичарским дисциплинама.
Дисциплине су: клавир, флаута, кларинет, саксофон, обоа, фагот, хорна, труба, тромбон, туба, соло-пјевање, камерна музика, оркестар, солфеђо, хармонија и музички облици, виолина, виола, виолончело, контрабас, гитара, харфа, мала келтска харфа, тамбура, мандолина, хармоника, удараљке, клавирски дуо, хор.

Члан 5.
Умјетнички савјет такмичења чине директори музичких школа којима је оснивач Министарство просвјете и културе у Влади РС.
Умјетнички савјет усваја правилник и пропозиције такмичења, те доноси одлуке о мјесту одржавања.

Члан 6.
Организациони одбор чине представници школе-домаћина такмичења који организују и прате ток такмичења.

Члан 7.
Пријаве ученика подносе се до термина које одреди домаћин такмичења.
Образац пријаве садржи:
– име и презиме такмичара (назив ансамбла);
– име школе, разред и класу;
– категорију за коју се ученик пријављује;
– програм и његово трајање.

Уз пријаву такмичар је дужан да поднесе:
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и
доказ о уплати котизације.

Уз пријаву за хорове и оркестре, школе су дужне доставити списак ученика са наведеном годином рођења и разредом у који су уписани.

Пријаву такмичара, уз провјеру потребне документације, печатом овјерава и доставља школа коју ученик представља.

Члан 8.
У солистичким дисциплинама ученици се такмиче у категоријама према годинама старости. Уколико категорија обухвата ученике основне и средње школе (за дисциплине клавир, виолина, виолончело, контрабас, хармоника, гитара, соло певање, тамбура, мандолина) категорија се дијели на двије поткатегорије:
-За ученике основне школе;
-За ученике средње школе.

У дисциплинама: флаута, обоа, кларинет, фагот, труба, тромбон, саксофон, хорна, и туба ученик средње школе не може се такмичити са ученицима основне школе, већ мора наступити у следећој, старијој категорији, без обзира на године рођења. У дисциплинама: камерни ансамбли, оркестар и хор учесници се такмиче у категоријама према ступњу школовања.

Члан 9.
Такмичење је јавно. У солистичким дисциплинама, у свим категоријама, програм се изводи напамет у цјелости, осим у категорији дувачких инструмената како је наведено у пропозицијама. На такмичењу се не могу користити звучна помагала ни у једној такмичарској дисциплини, осим код оригиналних композиција и бас хармонике у оркестру хармоника.

Члан 10.
Чланови жирија бирају се из редова истакнутих музичких педагога и репродуктивних умјетника, диригената и камерних музичара, који најмање пет година изводе такмичаре на такмичења.

Члан 11.
Пропозиције такмичења су у складу са сличним такмичењима у окружењу.

Члан 12.
По завршетку такмичења, на крају завршног, свечаног концерта уручују се награде побједницима категорије, док се остале дипломе уручују групно, представницима школа.

Члан 13.
Диплома такмичења садржи сљедеће податке:

-Име и презиме такмичара;
-Податке о дисциплини, категорији и награди;
-Назив школе, име професра у чијој је ученик класи;
-Потпис и печат директора РПЗ;
-Потпис и печат директора школе домаћина такмичења.

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА

 

Члан 1.

Састав, број и распоред по категоријама чланова жирија, на приједлог школа учесница, бира домаћин такмичења. Школе које делегирају чланове жирија имају обавезу за сваког члана доставити тачну биографију.

Члан 2.

Чланови жирија бирају се из редова истакнутих музичких педагога, репродуктивних умјетника, диригената и камерних музичара, који имају искуство од најмање пет година извођења такмичара на такмичења.

 

Члан 3.

Жири је састављен од 3-9  чланова за сваку такмичарску дисциплину.

 

Члан 4.

Организациони одбор може донијети одлуку о сажимању жирија по дисциплинама и категоријама.

 

Члан 5.

Чланови жирија су дужни:

-Да оцјењују учеснике и ансамбле у складу са Правилником о раду жирија;

-Да своје оцјене уносе у прописани образац;

-Да учествују у раду жирија у току цијелог Такмичења, да присуствују сједницама жирија, као и Округлом столу по завршетку сваке категорије;

-Да потписују записнике са сједнице, као и збирне бодовне листе;

-Да преко предсједника жирија или секретара интервенишу у случајевима уочавања неправилности у раду и одступања од Правилника о раду жирија.

 

Члан 6.

Предсједник жирија је дужан:

-Да прати да ли се оцјењивање сваког члана жирија обавља према Правилнику о раду жирија и да на вријеме интервенише у случајевима одступања, односно уочавања неправилности.

Члан 7.

Чланови жирија индивидуално оцјењују сваког кандидата, и своје оцјене предају секретару жирија  након завршене категоријеПослије прва 3 кандидата жири може да има кратку паузу ради усаглашавања критеријума. 

Такмичари се оцјењују оцјенама од 50 до 100.  Највећа и најмања оцјена се елиминишу, а средња вриједност преосталих оцјена представља коначну оцјену сваког такмичара. На основу те средње оцене формира се ранг листа такмичара. Уколико више такмичара има исту средњу оцјену  млађи кандидат ће бити боље пласирани.

 

Члан 8.

 

Чланови жирија не оцјењују ученике из своје класе.

 

Члан 9.

Секретар жирија је дужан:

-Да прегледа пријаве такмичара и утврди усаглашеност са Пропозицијама и Правилником Републичког такмичења;

– Да непотпуне и неправилно попуњене пријаве врати директору школе такмичара на исправку или допуну;

-Да сазове чланове жирија 10 минута прије почетка категорије;

– да упозна чланове жирија са правилником такмичења, Пропозицијама и правилником о раду;

-Да присуствује сједницама жирија током цијелог такмичења;

-Да води записник на сједницама жирија;

– Да на основу бодовних листа израчунава средњу, коначну оцјену за такмичара. Средња оцјена се заокружује на двије децималне вриједности. У граничним случајевима, када би се заокруживањем прешла доња граница за освајање награде, такмичару се додјељује награда нижег ранга (нпр: 94,99 је број бодова за другу, а не за прву награду).

– Да изврши корекцију бодова елиминишући најмањи и највећи број бодова,

-Да у договору са предсједником жирија надгледа и руководи наступима кандидата;

-Да најављује наступе кандидата и даје знак за почетак наступа;

-Да прикупи попуњене бодовне листе од чланова жирија, по завршетку цијеле категорије;

-Да уколико уочи било какве неправилности у раду жирија или техничке природе, упозна представника жирија и организациони одбор, и након тога, по потреби, прекине такмичење;

– Да по завршетку такмичарске категорије преда организационом одбору све записнике, појединачне и збирне бодовне листе потписане од свих чланова жирија. Ова документација се чува трајно.

 

 

Члан 10.

Обрасци који се воде о наступу такмичара једне категорије или поткатегорије садрже:

-Име и презиме такмичара или назив ансамбла;

-Дисциплину и категорију у којој се такмичи;

– Мјесто за оцјену, коју даје члан жирија, исказану бројчано;

-Мјесто за могуће напомене;

-Мјесто за потпис члана жирија.

Напомена: образац добијају сви чланови жирија.

ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ- Заједничка бодовна листа садржи:

– Дисциплину, категорију – поткатегорију;

– Датум одржавања такмичења;

– Редни број, име и презиме кандидата;

– Име и презиме сваког члана жирија;

– Рубрике у које се уноси број бодова сваког члана жирија, појединачно;

– Рубрику у коју се уноси просјечан број бодова;

– Рубрику у коју се уноси да ли је такмичар освојио награду;

– Мјесто за потпис свих чланова жирија и секретаре жирија

– Мјесто за овјеру организационог одбора да је примио збирни образац;

– Датум.

Распоред на коме се објављују коначни резултати по одржаном такмичењу садржи:

– Име и презиме кандидата по броју освојених бодова;

– Школу, класу и град за који наступа кандидат;

– Исказане бодове свих чланова жирија;

– Просјечан број бодова;

– Освојену награду;

– Мјесто за потпис предсједника жирија.

 

 

Члан 11.

Такмичара који прекорачи дозвољену минутажу, жири по правилу прекида и оцјењује такмичара на основу изведеног програма до момента прекида, уколико је изведена обавезна композиција и дио слободног програма жири може, по сопственој процјени, уколико нема јасан став о нивоу извођења програма, допустити извођење програма преко одређене минутаже. За премијерно извођење, или извођење некаталогизиране композиције неопходно је уз пријаву доставити и нотни материјал таквог дјела.

 

Члан 12.

 

Такмичар може извршити измјену програма прије наступа. Измјене програма се пријављују секретару жирија.

Члан 13.

 

Пласман такмичара одређује се сабирањем бодова са бодовних листа чланова жирија и дијељењем добијеног збира бројем чланова жирија који су извршили оцјењивање. Највиша и најнижа вриједност у оцјенама жирија се поништавају.

 

Члан 14.

 

Такмичари се рангирају према освојеном броју бодова.

* Специјална награда се додјељује такмичару који освоји 100 бодова.

* Прва награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 95 бодова.

* Друга награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 85 бодова.

* Трећа награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 75 бодова.

* Похвала се може додијелити ако такмичар освоји најмање 70 бодова.

Осим у дисциплини СОЛФЕЂО за основну школу:

*Специјална награда се додјељује такмичару који освоји 100 бодова.

*Прва награда се додјељује такмичару са освојених најмање 90 бодова.

*Друга награда се додјељује такмичару са освојених најмање 80 бодова.

*Трећа награда се додјељује такмичару са освојених најмање 70 бодова.

*Похвала се додјељује такмичару са освојених најмање 60 бодова.

 

Члан 15.

 

У случају да више такмичара-солиста има исти број бодова, предност се даје млађем такмичару, а за клавирски дуо, дуо, камерни ансамбл, хор и оркестар коначну одлуку о пласману доноси жири. Жири има право да у једној категорији додијели само једну специјалну награду.

 

Члан 16.

Одлука жирија је неопозива.