Republičko takmičenje

Početna/

Pravilnik

Pravilnik

PRAVILNIK REPUBLIČKOG TAKMIČENJA

MUZIČKIH ŠKOLA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.
Takmičenje je javna muzičko-pedagoška manifestacija u kojoj učestvuju redovni i vanredni učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola Republike Srpske. Na osnovu odluke organizacionog odbora na takmičenju, kao gosti, mogu nastupiti i učenici drugih muzičkih škola iz BiH.

Član 2.
Takmičenje se odvija po Pravilniku i Propozicijama takmičenja. Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije takmičenja, a Propozicijama- programi takmičarskih disciplina i kategorija takmičara.

Član 3.
Takmičenje najboljih učenika muzičkih škola Republike Srpske organizuje se kao trajna manifestacija u okviru sistema muzičkog školovanja. Svrha takmičenja je:
– Otkrivanje izuzetno nadarenih učenika i njihovo praćenje kroz koncertnu aktivnost;
– Pomoć nagrađenim učenicima pri njihovom daljem školovanju i afirmaciji;
– Razmjena pedagoških iskustava u vaspitanju budućih izvođača reproduktivaca;
– Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima.

Član 4.
Takmičenje se održava svake godine, u svim takmičarskim disciplinama.
Discipline su: klavir, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, horna, truba, trombon, tuba, solo-pjevanje, kamerna muzika, orkestar, solfeđo, harmonija i muzički oblici, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, harfa, mala keltska harfa, tambura, mandolina, harmonika, udaraljke, klavirski duo, hor.

Član 5.
Umjetnički savjet takmičenja čine direktori muzičkih škola kojima je osnivač Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi RS.
Umjetnički savjet usvaja pravilnik i propozicije takmičenja, te donosi odluke o mjestu održavanja.

Član 6.
Organizacioni odbor čine predstavnici škole-domaćina takmičenja koji organizuju i prate tok takmičenja.

Član 7.
Prijave učenika podnose se do termina koje odredi domaćin takmičenja.
Obrazac prijave sadrži:
– ime i prezime takmičara (naziv ansambla);
– ime škole, razred i klasu;
– kategoriju za koju se učenik prijavljuje;
– program i njegovo trajanje.

Uz prijavu takmičar je dužan da podnese:
izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i
dokaz o uplati kotizacije.

Uz prijavu za horove i orkestre, škole su dužne dostaviti spisak učenika sa navedenom godinom rođenja i razredom u koji su upisani.

Prijavu takmičara, uz provjeru potrebne dokumentacije, pečatom ovjerava i dostavlja škola koju učenik predstavlja.

Član 8.
U solističkim disciplinama učenici se takmiče u kategorijama prema godinama starosti. Ukoliko kategorija obuhvata učenike osnovne i srednje škole (za discipline klavir, violina, violončelo, kontrabas, harmonika, gitara, solo pevanje, tambura, mandolina) kategorija se dijeli na dvije potkategorije:
-Za učenike osnovne škole;
-Za učenike srednje škole.

U disciplinama: flauta, oboa, klarinet, fagot, truba, trombon, saksofon, horna, i tuba učenik srednje škole ne može se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već mora nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja. U disciplinama: kamerni ansambli, orkestar i hor učesnici se takmiče u kategorijama prema stupnju školovanja.

Član 9.
Takmičenje je javno. U solističkim disciplinama, u svim kategorijama, program se izvodi napamet u cjelosti, osim u kategoriji duvačkih instrumenata kako je navedeno u propozicijama. Na takmičenju se ne mogu koristiti zvučna pomagala ni u jednoj takmičarskoj disciplini, osim kod originalnih kompozicija i bas harmonike u orkestru harmonika.

Član 10.
Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga i reproduktivnih umjetnika, dirigenata i kamernih muzičara, koji najmanje pet godina izvode takmičare na takmičenja.

Član 11.
Propozicije takmičenja su u skladu sa sličnim takmičenjima u okruženju.

Član 12.
Po završetku takmičenja, na kraju završnog, svečanog koncerta uručuju se nagrade pobjednicima kategorije, dok se ostale diplome uručuju grupno, predstavnicima škola.

Član 13.
Diploma takmičenja sadrži sljedeće podatke:

-Ime i prezime takmičara;
-Podatke o disciplini, kategoriji i nagradi;
-Naziv škole, ime profesra u čijoj je učenik klasi;
-Potpis i pečat direktora RPZ;
-Potpis i pečat direktora škole domaćina takmičenja.

PRAVILNIK O RADU ŽIRIJA

 

Član 1.

Sastav, broj i raspored po kategorijama članova žirija, na prijedlog škola učesnica, bira domaćin takmičenja. Škole koje delegiraju članove žirija imaju obavezu za svakog člana dostaviti tačnu biografiju.

Član 2.

Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičkih pedagoga, reproduktivnih umjetnika, dirigenata i kamernih muzičara, koji imaju iskustvo od najmanje pet godina izvođenja takmičara na takmičenja.

 

Član 3.

Žiri je sastavljen od 3-9  članova za svaku takmičarsku disciplinu.

 

Član 4.

Organizacioni odbor može donijeti odluku o sažimanju žirija po disciplinama i kategorijama.

 

Član 5.

Članovi žirija su dužni:

-Da ocjenjuju učesnike i ansamble u skladu sa Pravilnikom o radu žirija;

-Da svoje ocjene unose u propisani obrazac;

-Da učestvuju u radu žirija u toku cijelog Takmičenja, da prisustvuju sjednicama žirija, kao i Okruglom stolu po završetku svake kategorije;

-Da potpisuju zapisnike sa sjednice, kao i zbirne bodovne liste;

-Da preko predsjednika žirija ili sekretara intervenišu u slučajevima uočavanja nepravilnosti u radu i odstupanja od Pravilnika o radu žirija.

 

Član 6.

Predsjednik žirija je dužan:

-Da prati da li se ocjenjivanje svakog člana žirija obavlja prema Pravilniku o radu žirija i da na vrijeme interveniše u slučajevima odstupanja, odnosno uočavanja nepravilnosti.

Član 7.

Članovi žirija individualno ocjenjuju svakog kandidata, i svoje ocjene predaju sekretaru žirija  nakon završene kategorijePoslije prva 3 kandidata žiri može da ima kratku pauzu radi usaglašavanja kriterijuma. 

Takmičari se ocjenjuju ocjenama od 50 do 100.  Najveća i najmanja ocjena se eliminišu, a srednja vrijednost preostalih ocjena predstavlja konačnu ocjenu svakog takmičara. Na osnovu te srednje ocene formira se rang lista takmičara. Ukoliko više takmičara ima istu srednju ocjenu  mlađi kandidat će biti bolje plasirani.

 

Član 8.

 

Članovi žirija ne ocjenjuju učenike iz svoje klase.

 

Član 9.

Sekretar žirija je dužan:

-Da pregleda prijave takmičara i utvrdi usaglašenost sa Propozicijama i Pravilnikom Republičkog takmičenja;

– Da nepotpune i nepravilno popunjene prijave vrati direktoru škole takmičara na ispravku ili dopunu;

-Da sazove članove žirija 10 minuta prije početka kategorije;

– da upozna članove žirija sa pravilnikom takmičenja, Propozicijama i pravilnikom o radu;

-Da prisustvuje sjednicama žirija tokom cijelog takmičenja;

-Da vodi zapisnik na sjednicama žirija;

– Da na osnovu bodovnih lista izračunava srednju, konačnu ocjenu za takmičara. Srednja ocjena se zaokružuje na dvije decimalne vrijednosti. U graničnim slučajevima, kada bi se zaokruživanjem prešla donja granica za osvajanje nagrade, takmičaru se dodjeljuje nagrada nižeg ranga (npr: 94,99 je broj bodova za drugu, a ne za prvu nagradu).

– Da izvrši korekciju bodova eliminišući najmanji i najveći broj bodova,

-Da u dogovoru sa predsjednikom žirija nadgleda i rukovodi nastupima kandidata;

-Da najavljuje nastupe kandidata i daje znak za početak nastupa;

-Da prikupi popunjene bodovne liste od članova žirija, po završetku cijele kategorije;

-Da ukoliko uoči bilo kakve nepravilnosti u radu žirija ili tehničke prirode, upozna predstavnika žirija i organizacioni odbor, i nakon toga, po potrebi, prekine takmičenje;

– Da po završetku takmičarske kategorije preda organizacionom odboru sve zapisnike, pojedinačne i zbirne bodovne liste potpisane od svih članova žirija. Ova dokumentacija se čuva trajno.

 

 

Član 10.

Obrasci koji se vode o nastupu takmičara jedne kategorije ili potkategorije sadrže:

-Ime i prezime takmičara ili naziv ansambla;

-Disciplinu i kategoriju u kojoj se takmiči;

– Mjesto za ocjenu, koju daje član žirija, iskazanu brojčano;

-Mjesto za moguće napomene;

-Mjesto za potpis člana žirija.

Napomena: obrazac dobijaju svi članovi žirija.

ZBIRNI OBRAZAC- Zajednička bodovna lista sadrži:

– Disciplinu, kategoriju – potkategoriju;

– Datum održavanja takmičenja;

– Redni broj, ime i prezime kandidata;

– Ime i prezime svakog člana žirija;

– Rubrike u koje se unosi broj bodova svakog člana žirija, pojedinačno;

– Rubriku u koju se unosi prosječan broj bodova;

– Rubriku u koju se unosi da li je takmičar osvojio nagradu;

– Mjesto za potpis svih članova žirija i sekretare žirija

– Mjesto za ovjeru organizacionog odbora da je primio zbirni obrazac;

– Datum.

Raspored na kome se objavljuju konačni rezultati po održanom takmičenju sadrži:

– Ime i prezime kandidata po broju osvojenih bodova;

– Školu, klasu i grad za koji nastupa kandidat;

– Iskazane bodove svih članova žirija;

– Prosječan broj bodova;

– Osvojenu nagradu;

– Mjesto za potpis predsjednika žirija.

 

 

Član 11.

Takmičara koji prekorači dozvoljenu minutažu, žiri po pravilu prekida i ocjenjuje takmičara na osnovu izvedenog programa do momenta prekida, ukoliko je izvedena obavezna kompozicija i dio slobodnog programa žiri može, po sopstvenoj procjeni, ukoliko nema jasan stav o nivou izvođenja programa, dopustiti izvođenje programa preko određene minutaže. Za premijerno izvođenje, ili izvođenje nekatalogizirane kompozicije neophodno je uz prijavu dostaviti i notni materijal takvog djela.

 

Član 12.

 

Takmičar može izvršiti izmjenu programa prije nastupa. Izmjene programa se prijavljuju sekretaru žirija.

Član 13.

 

Plasman takmičara određuje se sabiranjem bodova sa bodovnih lista članova žirija i dijeljenjem dobijenog zbira brojem članova žirija koji su izvršili ocjenjivanje. Najviša i najniža vrijednost u ocjenama žirija se poništavaju.

 

Član 14.

 

Takmičari se rangiraju prema osvojenom broju bodova.

* Specijalna nagrada se dodjeljuje takmičaru koji osvoji 100 bodova.

* Prva nagrada se može dodijeliti ako takmičar osvoji najmanje 95 bodova.

* Druga nagrada se može dodijeliti ako takmičar osvoji najmanje 85 bodova.

* Treća nagrada se može dodijeliti ako takmičar osvoji najmanje 75 bodova.

* Pohvala se može dodijeliti ako takmičar osvoji najmanje 70 bodova.

Osim u disciplini SOLFEĐO za osnovnu školu:

*Specijalna nagrada se dodjeljuje takmičaru koji osvoji 100 bodova.

*Prva nagrada se dodjeljuje takmičaru sa osvojenih najmanje 90 bodova.

*Druga nagrada se dodjeljuje takmičaru sa osvojenih najmanje 80 bodova.

*Treća nagrada se dodjeljuje takmičaru sa osvojenih najmanje 70 bodova.

*Pohvala se dodjeljuje takmičaru sa osvojenih najmanje 60 bodova.

 

Član 15.

 

U slučaju da više takmičara-solista ima isti broj bodova, prednost se daje mlađem takmičaru, a za klavirski duo, duo, kamerni ansambl, hor i orkestar konačnu odluku o plasmanu donosi žiri. Žiri ima pravo da u jednoj kategoriji dodijeli samo jednu specijalnu nagradu.

 

Član 16.

Odluka žirija je neopoziva.